[PLUG] FOSS for Maths meet at BP

ಓಂ guru.is.on.vi at gmail.com
Fri Feb 22 17:55:51 IST 2008


माझे गणित नेहमीच कच्चे होते पण थोडे वाचन घडले तेव्हा कळले ...
अगणित करावे पुण्य तेव्हाच होते येथे जनन


More information about the Plug-mail mailing list